Elkvalitet

Seminarium om bristande elkvalitet och dess påverkan och betydelse

Föreläsaren Leif Westlund redogjorde för olika påverkan i vårt allt mer teknikberoende samhälle och fick stort intresse från åhörarna.

Deltagarlista kommer inom kort och vi kommer efter önskemål att hålla ett uppföljningsseminarium under hösten och ev ett extra seminarium under våren efter ökat intresse.

                               

 

Elkvalitetens betydelse i dagens alltmer el- och elektronikberoende samhälle

Dagens elkvalitet är inte i nivå med vad de flesta kunderna tror och behöver. Vi hjälper kunder att både anlaysera kundens elkvalitet genom mätning och analys. Därefter tar vi fram förslag om åtgärder beroende på anläggningens förutsättningar och kundens behov.


Kostnader

EU:s Leonardoprojekt uppskattar den totala kostnaden för dålig elkvalitet för Europeisk industri till 10 miljarder Euro – per år! För Sverige (2006) gäller enl Elforsk rapport 06:81 och Riksrevisionen, ca 5 miljarder kronor per år!

Lösningar för bättre elkvalitet

Elektricitet är en handelsvara och en produktionsresurs, men också ett konkurensmedel. Gemensamt är att kvaliteten måste vara rätt för det som den ska användas till.

En typ av industri har en produktionsprocess där internationell konkurrens kräver hög precision och tillgänglighet. Varje produktionsstörning är ett allvarligt hot mot lönsamheten. En annan typ av industri har en mindre störningskänslig process, men kravet på låga energikostnader är mer uttalat. Rätt elkvalitet är i båda fallen en nödvändighet. Bättre elkvalitet handlar i första hand om att lösa sju typer av problem. Nämligen verkningsgrad, övertoner, transienter, spänningsvariatoner, flicker, osymmetri och avbrott.

Första steget till en bättre elkvalitet är att genom en noggrann mätning skaffa sig en nulägesbild över anläggningens tillstånd.

Andra steget är att utifrån nulägesbilden göra en elkvalitetsanalys som visar på det mest kostnadseffektiva sättet till bättre elkvalitet.